DHKT

Nghiệm thu giáo trình "Nhập môn kinh doanh"

01/06/2018
Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi họp nghiệm thu giáo trình.

Tên giáo trình: Nhập môn kinh doanh.

Thời gian: 16 giờ, ngày 01/06/2018 (thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng G205, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Thành phần tham dự: Theo QĐ số 856/QĐ-ĐHKT ngày 25/05/2018 và Quý Thầy/Cô có quan tâm.

Trân trọng kính thông báo.

Phòng KH&HTQT