DHKT

T2018 - Thông báo về báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường

21/05/2018
Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Theo tinh thần công văn số 623/TB-ĐHKT ngày 17/05/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN về việc báo cáo tiến độ thực hiện đề tài T2018;

Kính đề nghị Quý Thầy/Cô thực hiện báo cáo tiến độ đề tài với các nội dung công việc sau:

1. Thực hiện báo cáo tiến độ đề tài (Mẫu T13 - Báo cáo tiến độ).
2. Tập hợp các sản phẩm đã có đến thời điểm báo cáo (Vd: Bản thuyết minh, báo cáo tổng quan, mẫu điều tra, bộ số liệu điều tra, báo cáo xử lý số liệu, báo cáo cơ sở lý luận, phân tích thực trang, viết báo đăng tạp chí...) theo thuyết minh đề tài.
3. Nộp 8 bộ bản in (Mẫu T13 + sản phẩm) về phòng KH&HTQT của Trường.
4. Gửi Bản điện tử (Mẫu T13 + sản phẩm) đến địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn (tên file: BCTDT2018 - Nguyễn Văn A).

Thời gian nộp báo cáo tiến độ: Chậm nhất 16 giờ, ngày 06/6/2018 (thứ Tư).

Dự kiến thời gian tổ chức Hội đồng kiểm tra tiến độ T2018 : ngày 13 tháng 6 năm 2018.

Trân trọng./.

Phòng KH&HTQT