DHKT

Thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018 - 2019 các lớp chính quy

09/05/2018

THÔNG BÁO

Kính gửi:       

- Các Khoa trong Trường;

     - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

           

     Theo các Quy định về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018-2019 như sau:

      Bước 1. ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

      Từ ngày 11/5 đến ngày 17/5/2018: Sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp trực tuyến ở mục Đăng ký tín chỉ trên trang web http://due.udn.vn.  

      Sinh viên lựa chọn đăng ký Khóa luận tốt nghiệp hoặc Báo cáo thực tập tốt nghiệp căn cứ vào các điều kiện sau:

             * Điều kiện đăng ký Khóa luận tốt nghiệp:

          + Còn tối đa 2 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp.

             + Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,0 trở lên tại thời điểm đăng ký.

             + Đã học học phần Phương pháp Nghiên cứu khoa học.

             * Điều kiện đăng ký Báo cáo Thực tập tốt nghiệp:

           + Còn tối đa 4 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp.

      Bước 2. THAM GIA BUỔI PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

     Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2018: Các Khoa thông báo thời gian tổ chức buổi phổ biến kế hoạch thực tập, sinh viên theo dõi thông báo và tham gia buổi phổ biến này để nắm được các yêu cầu và tiêu thức xét chọn của Khoa đối với việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo thực tập tốt nghiệp đối với từng khóa.

      Bước 3. NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU

      Từ ngày 10/6 đến ngày 16/6/2018: Theo thông báo cụ thể về thời gian của các Khoa, sinh viên có trách nhiệm liên hệ với Khoa để nhận Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp.

      Bước 4. KIỂM TRA KẾT QUẢ XÉT CHỌN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

      Sau khi sinh viên đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp, đại diện các Khoa (Bộ môn) đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo của Trường để xét duyệt sinh viên được làm Khóa luận tốt nghiệp (số lượng không quá 10% tổng số sinh viên của chuyên ngành đăng ký thực tập tại thời điểm trên và thỏa mãn các yêu cầu về chuyên môn của Khoa (Bộ môn) quy định (nếu có)).

     Từ ngày 20/5 đến ngày 24/5/2018: Những sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp phải đăng nhập vào hệ thống để xem kết quả xét chọn làm Khóa luận tốt nghiệp. Những sinh viên không được Khoa xét chọn làm khóa luận sẽ được chuyển qua học phần Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

      Khoa gửi danh sách phân công giáo viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận và báo cáo thực tập về Phòng Đào tạo trước ngày 30/7/2018.

      Bước 5. CẬP NHẬT TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Sinh viên liên hệ được đơn vị thực tập phải đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo của Trường để cập nhật tên đơn vị thực tập trước ngày 25/7/2018.

      Bước 6. ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN

      Những sinh viên có yêu cầu điều chỉnh đơn vị thực tập hoặc đề nghị được cấp Giấy xác nhận của Nhà trường về việc giao sinh viên về đơn vị thực tập liên hệ trực tiếp với các Khoa để được giải quyết.

      Kế hoạch này áp dụng cho cả sinh viên đăng ký thực tập chuyên ngành thứ hai.

      Đề nghị sinh viên các lớp Hệ chính quy nghiên cứu kỹ Quy định đăng ký học trong kỳ thực tập tốt nghiệp và thực hiện việc đăng ký thực tập tốt nghiệp theo đúng thời gian quy định.

            Trân trọng!