DHKT

Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học hệ chính quy Đợt 1 Năm học 2017-2018

31/01/2018

        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

          Số: 188/KH-ĐHKT                                            Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2018

 

                                            KẾ HOẠCH

                    TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG ĐẠI HỌC

               CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT I, NĂM HỌC 2017 - 2018


Kính gửi:

                - Lãnh đạo các khoa, phòng trong Trường

                - Sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học Đợt 1 năm học 2017-2018

 

Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức “Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học” cho sinh viên hệ chính quy - Đợt I, năm học 2017 - 2018, như sau:

I. Nhận hồ sơ tốt nghiệp

* Thời gian: Từ 07h30 đến 10h30, Thứ Hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018

* Địa điểm: Hội trường E – Trường Đại học Kinh tế

* Nội dung thực hiện: Ký nhận hồ sơ tốt nghiệp, đăng ký nhận bằng.

                                  (Sinh viên mang theo CMND hoặc hộ chiếu)

II. Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp

* Thời gian: 13h30, Thứ Hai, ngày 05 tháng 02 năm 2018

* Địa điểm: Hội trường A – Trường Đại học Kinh tế

* Trang phục dự Lễ:

   - Nam: Áo sơ mi, thắt Caravat, mang giầy.

   - Nữ: Trang phục áo dài.

* Nội dung thực hiện:

   - Nhận trang phục Cử nhân, tập duyệt và dự Lễ nhận bằng.

Chú ý: Sinh viên không làm thủ tục đăng ký, không đến đúng giờ, không tham gia tập duyệt hoặc không nghiêm túc chấp hành những quy định của Ban tổ chức sẽ không được tham gia dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.

Kính đề nghị các khoa, phòng thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện và các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thành công Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học - Đợt 1, năm học 2017 - 2018.

Trân trọng!                                    

                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                          TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SV

Nơi nhận:                                                                                          

- BGH (để b/cáo); 

- Như kính gửi;                                                                                                                                      

- Lưu VT, P. CTSV.