DHKT

Về việc hủy và gộp lớp học phần GDTC 4

02/01/2018

THÔNG BÁO

                      Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

         Do số lượng sinh viên dăng ký học vào các lớp GDTC 4 quá ít nên Khoa Giáo dục thể chất điều chỉnh lịch học của một số lớp (danh sách kèm theo).

         Đề nghị sinh viên đã đăng ký học học phần GDTC 4 theo dõi thông báo để đi học đúng thời khóa biểu.

         Trân trọng!