DHKT

Thông báo: V/v xây dựng Kế hoạch Khoa học & Công nghệ năm học 2017-2018

22/11/2017

Kính gửi: CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG.

Hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu năm 2020, thực hiện thí điểm đề án tự chủ đại học, tăng cường và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường là một nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn NCKH khu vực và quốc tế, tăng cường hiệu quả đào tạo, chất lượng quản lý, thúc đẩy sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, và góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội tại thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế giai đoạn 2015-2020, thực hiện công văn số 1097/BGDĐT-KHCNMT ngày 21 tháng 3 năm 2017, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kế hoạch KH&CN hàng năm, kế hoạch KH&CN của Đại học Đà Nẵng, làm cơ sở cho việc lập dự toán kinh phí hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của Nhà trường, Nhà trường kính đề nghị các Khoa, Đơn vị xây dựng kế hoạch KH&CN năm học 2017-2018 của Đơn vị (theo mẫu đính kèm). Nội dung các hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ năm học 2017-2018 tập trung vào một số lĩnh vực sau: Đề xuất thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài NCKH các cấp quản lý; biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo; công bố quốc tế trên các Tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus, ABDC…; công bố kết quả NCKH trên các Tạp chí khoa học được tính điểm của HĐ GSCDNN; tổ chức và tham gia gửi bài cho các Hội nghị, hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước; thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu của Nhóm TRT và sinh hoạt Nhóm đọc; tổ chức và tham gia hướng dẫn SV NCKH, tham gia các cuộc thi và các hoạt động khác về KH&CN …

Nhà trường kính đề nghị các Đơn vị gửi Kế hoạch KH&CN năm học 2017-2018 (bản in) về Phòng KH&HTQT, bản mềm qua email khoahoc@due.edu.vn trước 17h ngày 07 tháng 12 năm 2017 (thứ Năm).

Nhà trường thông báo để các Đơn vị triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

Thông tin chi tiết, kính mời các đơn vị xem tại đây.

Trân trọng./.