DHKT

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng anh, 14h00 Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2016

02/06/2016

                    Kính gửi: Sinh viên tham gia kỳ thi chuẩn đầu ra đợt 2 Trường Đại học Kinh tế.

 

                    Kết quả kỳ thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh, thời gian thi 14h00 Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2016 đã được công bố trong tài khoản cá nhân của sinh viên. Để xem điểm thi, sinh viên đăng nhập vào trang web http://daotao.due.udn.vn và chọn mụcSinh viên --> Tra cứu điểm thi ngoại ngữ chuẩn đầu ra.

 

                    Trân trọng.