DHKT

Thông báo V/v đăng ký học HP thạc sĩ trong CTĐT đại học HK I/2024 – 2025 đối với sinh viên hệ chính quy

11/07/2024

Kính gửi:  - Các Khoa, đơn vị trong Trường;

 - Sinh viên các lớp hệ chính quy.

           

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-ĐHKT ngày 30/11/2021) của Trường ĐH Kinh tế, sinh viên đang học chương trình đào tạo (CTĐT) đại học tại Trường ĐHKT có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên có thể được đăng ký học trước một số học phần của CTĐT thạc sĩ tại Trường và các học phần này được thay thế cho các học phần tương ứng trong CTĐT đại học hiện hành; Nhà trường thông báo về kế hoạch đăng ký học phần thạc sĩ trong CTĐT đại học đối với sinh viên Hệ chính quy trong Học kỳ I năm học 2024 – 2025 như sau:

1.     Kế hoạch đăng ký

- Sinh viên tra cứu thời khóa biểu các học phần thạc sĩ mở trong học kỳ I – năm học 2024-2025 trên website của trường và thực hiện đăng ký học trực tuyến ở mục “Đăng ký học phần thạc sĩ trong chương trình đào tạo đại học” tại Trình đơn cá nhân trên trang web http://due.udn.vn.

- Thời gian đăng ký: Từ 08h30 ngày 11/7/2024 đến 11h00 ngày 15/7/2024.

2.     Điều kiện đăng ký

- Là sinh viên đang học CTĐT đại học tại Trường ĐHKT;

- Có học lực tính theo điểm trung bình chung tích lũy xếp loại khá (từ 2,5) trở lên.

3.     Học phần đăng ký

- Danh sách HP thạc sĩ giảng dạy trong CTĐT đại học kỳ I/24-25: https://bit.ly/baogiangHKI_2425.

- Danh mục HP tương đương trong CTĐT đại học: https://bit.ly/HPThSiTuongduong.

4.     Một số lưu ý

- Các lớp học phần thạc sĩ sẽ được tổ chức giảng dạy theo thời khóa biểu chính quy, học phí được tính theo mức học phí và số tín chỉ của CTĐT đại học.

- Sinh viên được ưu tiên bố trí vào các lớp phù hợp trong chương trình đào tạo đại học theo nhu cầu nếu lớp học phần thạc sĩ đã đăng ký bị hủy.

- Sinh viên tham khảo Quy định tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy học học phần thạc sĩ và tham vấn GVCN để thực hiện đăng ký phù hợp.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho các GVCN và sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

Trân trọng!