DHKT

Thông báo v/v nhận giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời

02/07/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy đã được xét tốt nghiệp đợt 2/ 2023-2024.

Nhà trường đã họp xét và công nhận tốt nghiệp đợt 2/ 2023-2024 cho sinh viên, và đang hoàn tất các thủ tục cấp bằng tốt nghiệp. Trong thời gian này, sinh viên có nhu cầu nhận giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời thực hiện đăng ký tại đây và nhận GXN tại Phòng Đào tạo sau 3 ngày làm việc kể từ thời điểm đăng ký. 

Sinh viên theo dõi kế hoạch phát bằng và tổ chức lễ tốt nghiệp của Khoa để nhận bằng tốt nghiệp trong thời gian quy định. Sau thời gian này, SV có thể nhận bằng tại Phòng Đào tạo vào chiều thứ Năm hàng tuần (sau 15h00).

Trân trọng!