DHKT

Danh sách sinh viên khóa 47 trở về sau đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 - Đợt 1 và 2

01/07/2024

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Sinh viên xem Danh sách sinh viên Khóa 47 trở về sau đăng ký phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 - Đợt 1 và Đợt 2 tại đây.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách trên. Nếu có vướng mắc liên quan, sinh viên liên hệ về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trước 14h00 ngày 03/07/2024 để được giải quyết. 

Trân trọng.Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Sinh viên xem Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 - Đợt 2 tại đây.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách trên. Nếu có vướng mắc liên quan, sinh viên liên hệ về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trước ngày 28/02/2024 để được giải quyết. 

Trân trọng.

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Sinh viên xem Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 - Đợt 2 tại đây.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách trên. Nếu có vướng mắc liên quan, sinh viên liên hệ về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trước ngày 28/02/2024 để được giải quyết. 

Trân trọng.

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Sinh viên xem Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 - Đợt 2 tại đây.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách trên. Nếu có vướng mắc liên quan, sinh viên liên hệ về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trước ngày 28/02/2024 để được giải quyết. 

Trân trọng.

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Sinh viên xem Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 - Đợt 2 tại đây.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách trên. Nếu có vướng mắc liên quan, sinh viên liên hệ về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trước ngày 28/02/2024 để được giải quyết. 

Trân trọng.