DHKT

Thông báo kế hoạch giảng dạy HK I/2024-2025

01/07/2024

Kính gửi: - Sinh viên các lớp hệ chính quy;

- Các Khoa, đơn vị trong Trường.


Theo kế hoạch năm học 2024-2025, Học kỳ I năm học 2024-2025 bắt đầu từ Tuần 4 (ngày 19/08/2024). Chi tiết kế hoạch năm học 2024-2025 xem tại đâyKính đề nghị các Khoa, đơn vị trong Trường và sinh viên các lớp hệ chính quy thực hiện giảng dạy, học tập theo kế hoạch.


Trân trọng!