DHKT

Thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên các lớp trình độ đại học hệ chính quy (lần 2)

16/11/2023

 Kính gửi:

- Các đơn vị trong Trường;

- Sinh viên các lớp hệ chính quy.


Thực hiện Thông báo số 3161/ĐHKT-KHTC ngày 17/10/2023 của Trường Đại học Kinh tế về việc tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023 - 2024, Nhà trường thông báo lần 2 về việc hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên các lớp trình độ đại học hệ chính quy chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí theo quy định, cụ thể:

1. Thời gian nộp học phí

Sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thực hiện việc nộp học phí trước ngày 23/11/2023.

2. Phương thức thu học phí

Nhà trường thu học phí bằng phương thức thu qua thẻ liên kết sinh viên tại ngân hàng. Đề nghị sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đông Á trong thời gian gia hạn thu học phí theo quy định.

Nhà trường đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ học phí theo thông báo này. Trường hợp sinh viên không nộp học phí đúng hạn mà không có lý do chính đáng sẽ không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023-2024.

Trường hợp sinh viên có thắc mắc về các thông tin liên quan đến học phí hoặc gặp khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện nghĩa vụ học phí, sinh viên vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính qua số điện thoại: 0236 3847139 (trong giờ hành chính) hoặc email: kehoachtaichinh@due.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng./.