DHKT

Công văn tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2023

17/11/2023

Kính gửi Quý Thầy Cô, Nghiên cứu viên Trường Đại học Kinh tế.

Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ (KH&CN) hằng năm, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức họp các Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2023. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2023 và ý kiến của Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN, Giám đốc ĐHĐN đã phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2023 để triển khai tuyển chọn chủ nhiệm đề tài (theo danh mục đính kèm tại đây). 

Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức được biết và làm hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài (nếu cán bộ, viên chức có nhu cầu) theo nội dung hướng dẫn sau:  

1. Điều kiện cá nhân tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài 

Cá nhân thuộc các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 1826/QĐ-ĐHĐN ngày 31/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN (sau đây gọi tắt là Quyết định 1826)

2. Kinh phí thực hiện đề tài 

2.1. Nguồn kinh phí thực hiện đề tài: Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN tài trợ 

2.2. Căn cứ xây dựng dự toán: Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài được xây dựng theo quy định tại (i) Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và (ii) Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Riêng định mức chi thù lao của chức danh chủ nhiệm đề tài cấp ĐHĐN được tính không quá 50% định mức chi thù lao của chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ của quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính

3. Hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài gồm có: 

- Thuyết minh đề tài (Mẫu 6 Phụ lục I, Quyết định 1826).  

- Bản giải trình chi tiết các khoản chi. 

- Bản cam kết hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài từ nguồn khác (nếu có). 

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài. 

- Tiềm lực khoa học của tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài cấp ĐHĐN (Mẫu 7 Phụ lục I, Quyết định 1826).  

4. Cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài 

- Hồ sơ tham gia tuyển chọn được đóng thành 07 bản (trong đó 01 bản gốc và 06 bản sao) và hồ sơ phải được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2023, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.  

- Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đủ các giấy tờ và số lượng theo yêu cầu nêu trên, được nộp trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn. Trong thời gian chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ để thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ và thông tin về cá nhân đăng ký tuyển chọn chủ nhiệm đề tài. Các nội dung bổ sung, sửa đổi phải được thực hiện trong thời hạn quy định của Thông báo tuyển chọn và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài

- Các cá nhân gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ nhiệm đề tài đến Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN trước 11 giờ 00 ngày 17/11/2023 (thứ Sáu)

Toàn văn thông báo và biểu mẫu: tại đây

Trân trọng./. 

P.KH&HTQT