DHKT

Thông báo Về việc đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2023-2024

15/11/2023

Nhà trường kính thông báo đến Lãnh đạo các Đơn vị và Quý Thầy/Cô trong toàn Trường thực hiện việc đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo gồm:

- Phiếu đăng ký biên soạn (mẫu phiếu đăng ký tại đây);

- Kế hoạch biên soạn (mẫu kế hoạch tại đây).

2. Số lượng hồ sơ nộp:

 - Phiếu đăng ký biên soạn và Kế hoạch biên soạn: 02 bộ bản in

 - Yêu cầu Phiếu đăng ký biên soạn và Kế hoạch biên soạn phải được thông qua Khoa quản lý và có chữ ký xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa.

3. Thời hạn nộp hồ sơ:  trước 17h ngày 15/11/2023 (Thứ Tư).

4. Địa điểm tiếp nhận:

- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng H302, Nhà Đa năng.

- Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ:

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế.

Tel: 0236.395 4243; Email: khoahoc@due.edu.vn.

Website: khoahoc.due.udn.vn

Hướng dẫn đăng ký và biên soạn giáo trình: http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocchitiet/id/3998/cid/2475)

Trân trọng./.