DHKT

Thông báo lịch họp Họp Hội đồng Tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng năm 2023 của trường Đại học Kinh tế

02/11/2023

Lịch họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn danh mục đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2023 do Quỹ Phát triển KHCN Đại học Đà Nẵng quản lý

Thời gian: 10h ngày 02/11/2023 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng họp 0806, Khu B, 41 Lê Duẩn.

Thành phần tham dự theo Quyết định số 4497/QĐ-ĐHĐN ngày 19/10/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

Nguồn: Lịch tuần 14 ĐHĐN