DHKT

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp trường năm 2024

10/11/2023

Kính gửi Quý Thầy Cô Trường ĐHKT-ĐHĐN. 

Nhà trường kính thông báo đến các đơn vị, Quý Thầy/Cô trong Trường tham gia đăng ký đề tài khoa học & công nghệ (KH&CN) cấp  Trường năm 2024 với các thông tin cụ thể như sau:  

1. Đối tượng đăng ký đề tài  

Giảng viên, Nghiên cứu viên đang công tác tại Trường và thuộc quản lý của Nhà trường, ngoại trừ các trường hợp sau đây: viên chức trong giai đoạn tập sự; hoặc có quyết định cử đi học tập trung từ 6 tháng trở lên; hoặc đang chủ trì đề tài cùng cấp; hoặc chưa hoàn thành thanh quyết toán đề tài do Nhà trường quản lý. 

Khi đăng ký đề tài, viên chức cần cập nhật đầy đủ thông tin công trình khoa học trên trang lý lịch khoa học của Đại học Đà Nẵng (http://scv.udn.vn/) và trên tài khoản Google Scholar cá nhân (http://scholar.google.com).  

2. Hồ sơ đăng ký 

Một bộ hồ sơ đăng ký đề tài gồm các mục sau:  

a. Phiếu đề xuất đề tài (mẫu T1); 

Kê khai đăng ký trực tuyến theo mẫu T1 và in mẫu T1 tại phần mềm quản lý khoa học tại https://khoahoc.due.udn.vn/ → Mục Đề xuất đề tài. 

b. Xây dựng Thuyết minh đề tài (mẫu T6); 

c. Tiềm lực khoa học của cá nhân/nhóm đăng ký tham gia đề tài (mẫu T7); 

d. Lý lịch khoa học SCV-ĐHĐN của Người đăng ký/Đại diện Nhóm. 

Mẫu T1, mẫu T6, mẫu T7 tại đây

3. Số lượng hồ sơ cần nộp 

08 bộ bản in (01 bộ gốc, 07 bộ sao lưu được xếp theo thứ tự Phiếu đề xuất - Thuyết  minh - Tiềm lực khoa học - Lý lịch khoa học). 

4. Thời hạn & địa điểm nộp hồ sơ  

Thời hạn: Trước 17 giờ, ngày 10 tháng 11 năm 2023 (Thứ Sáu).

Địa chỉ: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng H302, Tầng 3, Tòa nhà Đa năng. 

Bản điện tử gửi về địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn. 

5. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài 

Từ tháng 1/2024 - đến tháng 12/2024.  

Mức kinh phí: 30 triệu đồng, 50 triệu đồng  75 triệu đồng. Quý Thầy Cô tham khảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường theo QĐ số 262/QĐ-ĐHKT ngày 2/2/2023 để làm cơ sở xây dựng kinh phí và đăng ký sản phẩm khoa học cho đề tài.


Trong quá trình đăng ký đề tài, nếu Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu viên cần thêm thông tin hướng dẫn, vui lòng liên hệ đến Phòng Khoa học & HTQT (SĐT: 0236 3954243, email: khoahoc@due.edu.vn). 

Toàn văn thông báo và biểu mẫu: tại đây.

   Trân trọng./.  

   P.KH&HTQT