DHKT

Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 dành cho các lớp đại học chính quy

23/10/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy.

Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023-2024 dành cho các lớp đại học chính quy theo kế hoạch như sau:

Đợt thi

Thời gian

tổ chức thi dự kiến

Lớp học phần/Học phần

Đợt 1

Từ 13/12/2023 đến 29/12/2023

- Các lớp học phần kết thúc học vào tuần 14 và tuần 19;

- Các học phần: Thực hành điều phối sự kiện, Thực hành nghiệp vụ Bàn-Bar, Thực hành nghiệp vụ buồng, Thực hành nghiệp vụ lễ tân

Đợt 2

Từ 15/01/2024 đến 28/01/2024

Các lớp học phần kết thúc học vào tuần 20; tuần 21 và tuần 23

Đề nghị sinh viên theo dõi lịch thi kết thúc học phần của từng đợt thi và tham gia dự thi đúng lịch. Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí trong thời hạn quy định để được dự thi kết thúc học phần.

Trân trọng.