DHKT

Góp ý cho Bản dự thảo Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhiệm vụ KHCN quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

19/10/2023

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Thực hiện Công văn số 3540/BKHCN-NAFOSTED ngày 06/10/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ, Đại học Đà Nẵng đề nghị các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và góp ý cho Dự thảo (dự thảo và các tài liệu liên quan tại đây). 

Kính đề nghị Quý Thầy Cô đọc và góp ý cho Bản dự thảo Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định quản lý nhiệm vụ KHCN quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ và gửi về Phòng Khoa học và HTQT qua email khoahoc@due.edu.vn trước 20/10/2023.

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô.

P.KH&HTQT