DHKT

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp Đại học Đà Nẵng năm 2024 (Nguồn kinh phí từ Trường Đại học Kinh tế)

23/10/2023

Kính gửi: Quý Thầy Cô, Nghiên cứu viên.


Căn cứ Quyết định 1825/QĐ-ĐHĐN ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng;

Căn cứ kế hoạch khoa học & công nghệ năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các Đơn vị và Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu viên trong Trường tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng do Trường Đại học Kinh tế cấp kinh phí (sau đây gọi là đề tài TĐ-2024) với các thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký đề tài TĐ-2024

- Là cán bộ, giảng viên cơ hữu thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN, có trình độ từ thạc sỹ trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

- Có ít nhất một công trình công bố trên tạp chí khoa học trong hoặc ngoài nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu hoặc là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở trở lên đã được nghiệm thu trong vòng 5 năm gần đây.

- Cập nhật đầy đủ thông tin trên trang lý lịch khoa học cá nhân của Đại học Đà Nẵng (scv.udn.vn) và scholar.google.com.

- Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu và thanh quyết toán đề tài KH&CN cấp cơ sở (nếu cá nhân làm chủ nhiệm đề tài);

2. Hồ sơ đăng ký đề tài TĐ-2024

Hồ sơ đăng ký đề tài ĐT-2024 bao gồm:

- Đăng ký trực tuyến tại trang khoahoc.due.udn.vn (mục Đăng ký đề tài)– Mẫu 1;

- Mẫu danh mục tổng hợp đề xuất đề tài cấp ĐHĐN kinh phí Trường (Mẫu 2);

- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài (từ trang khoahoc.due.udn.vn, mục Lý lịch khoa học)

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 23/10/2023 (Thứ Hai).

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- 01 bản in Hồ sơ nộp tại: Phòng Khoa học &HTQT - Trường Đai học Kinh tế, Phòng H302, Tầng 3, Khu nhà Đa năng.

- 01 bản điện tử Hồ sơ gửi theo địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.

5. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài TĐ-2024

- Thời gian thực hiện đề tài: 24 tháng.

- Mức kinh phí hỗ trợ: tối đa 75 triệu/đề tài;

- Sản phẩm của đề tài: Tối thiểu 01 bài Scopus Q3 và 01 bài đăng tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng;

- Hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHĐN do Trường Đại học Kinh tế cấp kinh phí sẽ theo quy định Quản lý đề tài cấp ĐHĐN hiện hành.

Nhằm đảm bảo kế hoạch chung của Trường, Nhà trường kính thông báo đến các  Đơn vị và Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu viên được biết thông tin và đăng ký thực hiện đề tài cấp Đại học Đà Nẵng do Trường Đại học Kinh tế cấp kinh phí năm 2024.

Trong quá trình đăng ký đề tài, nếu Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu viên cần thêm thông tin hướng dẫn, vui lòng liên hệ với Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (SĐT: 0236 3954243, email: khoahoc@due.edu.vn).

Trân trọng./.