DHKT

Danh sách báo cáo Nhóm đọc năm học 2023-2024

03/10/2023

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Nhóm đọc (Theory Reading Group - TRG) là tập hợp các nhà khoa học, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và các Trường Đại học khác nhằm mục đích chia sẻ thông tin khoa học về lý luận, thực tiễn các vấn đề của khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý đương đại của Việt Nam và thế giới, hướng tới xây dựng cộng đồng khoa học chia sẻ tri thức khoa học chung. 

Sinh hoạt Nhóm đọc là một hoạt động sinh hoạt chuyên môn đặc thù của Trường Đại học Kinh tế nhằm chia sẻ các kiến thức, thông tin, các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất. Mỗi chủ đề Nhóm đọc sẽ được thông báo rộng rãi trên lịch tuần của Nhà trường dành cho các giảng viên, nhà khoa học và các em sinh viên quan tâm có thể tham dự.

Danh sách Nhóm đọc được cập nhật tại link này (theo đăng ký của các Đơn vị)

Hướng dẫn đăng ký lịch tuần: tại link này.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT