DHKT

Thông báo kế hoạch phòng học học kỳ 1/2023-2024

15/09/2023

Kính gửi: - Các đơn vị trong trường;

- Sinh viên các lớp hệ chính quy;

Để phục vụ cho công tác triển khai kế hoạch học tập của các lớp K49, Phòng Đào tạo đã thực hiện điều chỉnh phòng học của các lớp trong học kỳ 1/2023-2024. Các lớp sẽ học tại Phòng đã được công bố trên hệ thống bắt đầu từ tuần thứ 8 của năm học (ngày 18/09/2023). Quý Thầy, Cô và sinh viên vui lòng cập nhật thông tin phòng học mới nhất trong tài khoản cá nhân của mình.

Phòng Đào tạo kính thông báo đến toàn thể Thầy, Cô và các sinh viên được biết và cùng phối hợp thực hiện.

Trân trọng!