DHKT

Thông báo điều chỉnh phòng học khu G (ngày 07 & 08/09/2023)

06/09/2023

Kính gửi: - Sinh viên các lớp hệ chính quy;

- Các đơn vị trong trường.

Để phục vụ công tác tổ chức nhập học cho tân sinh viên khóa 49, Phòng Đào tạo kính thông báo đến Quý Thầy Cô, sinh viên các lớp được bố trí giảng dạy, học tập tại Giảng đường G tạm thời điều chỉnh đến phòng học khác trong thời gian từ ngày 07-08/9/2023. Xem thông tin điều chỉnh phòng học tại đây.

Phòng Đào tạo kính thông báo đến Quý Thầy Cô, sinh viên các lớp liên quan được biết và cùng phối hợp thực hiện. 

Trân trọng!