DHKT

V/v tham gia Tập huấn sáng chế 2023 của Sở KHCN Đà Nẵng (14-16/9/2023)

05/09/2023
Kính gửi Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế.
Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn đăng ký sáng chế năm 2023 với các thông tin cụ thể như sau:
Thời gian: 03 ngày, từ 14-16/9/2023
Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, 02 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng.
Chương trình tập huấn: tại đây
Phòng KH&HTQT kính đề nghị Quý Thầy Cô quan tâm đăng ký tham gia tập huấn (theo Mẫu đính kèm) về email khoahoc@due.edu.vn trước 12h00 ngày 07/09/2023. Phòng Khoa học và HTQT sẽ gửi danh sách đăng ký đến Sở KH&CN trong ngày.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Thầy Cô.
P.KH&HTQT