DHKT

V/v sử dụng email khoahoc@due.edu.vn của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

05/09/2023
Kính gửi: Quý Thầy Cô Lãnh đạo các Đơn vị Trường Đại học Kinh tế.
Từ ngày 5/9/2023, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế sẽ sử dụng email "khoahoc@due.edu.vn" để gửi thông tin, thông báo liên quan đến hoạt động quản lý khoa học của Nhà trường. Email "khoahoc@due.UDN.vn" được sử dụng để back-up, không dùng để trao đổi thông tin. Rất mong Quý Thầy Cô thông cảm và lưu ý về việc chuyển đổi email này.
Bên cạnh đó, Phòng Khoa học và HTQT kính gửi Quý Thầy Cô một số thông tin MỚI như sau:

1. Tạp chí Khoa học Kinh tế (được tính 0,75đ kể từ 1/7/2023) chuyển sang nhận bài trực tuyến tại địa chỉ: https://tapchikhkt.due.udn.vn/;

2. Kê khai khoa học, cập nhật minh chứng trực tuyến tại địa chỉ: https://khoahoc.due.udn.vn/ (link đã chạy ổn định);

3. Quy trình đăng ký sinh hoạt Nhóm đọc năm học 2023-2024 được cập nhật tại địa chỉ: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/17753/bid/456

4. Các thông báo khoa học được cập nhật thường xuyên tại website DUE địa chỉ: http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý Thầy Cô.
Kính chúc Quý Thầy Cô một năm học mới 2023-2024 thành công & thành công.
P.KH&HTQT