DHKT

Thông báo v/v đăng ký học bổ sung HP đối với SV các khoá 48K về trước

05/09/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy khoá 48K về trước.

Nhà trường thông báo đến các sinh viên có nhu cầu đăng ký học bổ sung các lớp học phần với các lớp 49K (học từ tuần 8) kiểm tra thời khoá biểu và nộp đơn đăng ký bổ sung học phần về Phòng Đào tạo trong ngày 15/09/2023 (Thứ Sáu) trong giờ làm việc.

Trân trọng!