DHKT

Thông báo rút học phần trong học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy

30/08/2023

Kính gửi:     - Các Khoa, đơn vị trong Trường;

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

Căn cứ các quy định về việc rút học phần đã đăng ký trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy, Nhà trường thông báo thời gian thực hiện việc rút học phần đã được đăng ký trong học kỳ I năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy như sau:

- Từ 08h00 ngày 11/09/2023 đến hết ngày 15/09/2023: Sinh viên thực hiện việc rút học phần trực tuyến ở mục Đăng ký học trên trang web http://due.udn.vn, sau đó in “Đơn xin rút học phần” trình Giảng viên chủ nhiệm xem xét, ký xác nhận.

- Ngày 18-19/09/2023: Sinh viên nộp “Đơn xin rút học phần” đã có chữ ký của Giảng viên chủ nhiệm về Phòng Đào tạo.

- Ngày 22/09/2023: Sinh viên đăng nhập vào trang web của nhà trường để kiểm tra kết quả về việc rút học phần.

Lưu ý:

- Sau khi rút học phần đã đăng ký, tổng số tín chỉ còn lại không được dưới số tín chỉ tối thiểu qui định, cụ thể:

Xếp hạng học lực

Số tín chỉ tối thiểu

- 46K trở về trước

 

+ Bình thường

14

+ Yếu

10

- 47K & 48K

12

- Sinh viên xếp loại học lực yếu được khuyến cáo rút học phần để đảm bảo số tín chỉ tối đa theo quy định (14 tín chỉ đối với sinh viên 46K về trước, 17 tín chỉ đối với sinh viên 47K và 48K) và được hoàn lại 50% học phí cho các học phần xin rút. Tất cả các trường hợp khác sinh viên sẽ không được hoàn lại học phí của các học phần xin rút.

- Sinh viên chỉ được phép dừng học phần xin rút sau khi nhận được thông báo chính thức của Phòng Đào tạo. Sinh viên tự ý bỏ học trước khi nhận được thông báo của Phòng Đào tạo sẽ nhận điểm F cho học phần đó.

Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo (đối với sinh viên 46K trở về trước), Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 1284/QĐ-ĐHKT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (đối với sinh viên 47K và 48K) và thực hiện việc xin rút học phần theo đúng kế hoạch.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!