DHKT

Thông báo về việc xét cấp học bổng của Quỹ Học bổng VAS cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021-2022

06/10/2021

          ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 1147 /TB-ĐHKT                         Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng của Quỹ Học bổng VAS

cho sinh viên hệ chính quy năm học 2021 - 2022

 


Căn cứ Công văn số 3374/ĐHĐN-HSSV ngày 04 tháng 10 năm 2021của Đại học Đà Nẵng về việc giới thiệu sinh viên nghèo hiếu học cho Quỹ Học bổng VAS, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN thông báo chương trình xét cấp học bổng của Quỹ học bổng VAS như sau:

1. Tiêu chuẩn xét học bổng

- Gia đình có hoàn cảnh khó khăn;

- Có nhiều đóng góp cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19;

- Sinh viên có kết quả rèn luyện từ Tốt trở lên, kết quả học tập từ Trung bình trở lên;

Sinh viên chưa nhận học bổng của doanh nghiệp trong năm học 2021-2022.

2. Số lượng và giá trị học bổng:

   Số lượng: 10 sinh viên.

   Giá trị học bổng: 1 máy tính/ sinh viên

3. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ

Sinh viên đăng ký và upload hồ sơ tại link trước 15h00 ngày 10/10/2021:https://forms.gle/KYAirYyabhT9bLVy6

4. Kết quả xét cấp học bổng:

Nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên, cho Khoa và trên website Trường.

Nhận được Thông báo này, kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết.

Trân trọng./.

 

                                                                                  TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                              TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/cáo);

- Các Khoa (để th/hiện);

- Lưu VT, P. CTSV.