DHKT

Kế hoạch "Tuần định hướng Tân sinh viên - đầu khóa học dành cho Tân sinh viên Khóa 47K, nhập học Đợt 2 năm 2021

22/09/2021

        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 1094/KH-ĐHKT                             Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

“Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá học” ĐỢT 2

Dành cho sinh viên hệ chính quy, Khóa 47K, tuyển sinh năm 2021

 


I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Chào mừng và cung cấp cho Tân sinh viên (TSV) đầy đủ thông tin về quá trình phát triểncủa Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN); phổ biến phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ ĐHĐNvà Trường ĐH Kinh tế (nhiệm kỳ 2020-2025), phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2021-2022 và nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

2. Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nướcvà các thông tin cơ bản, cần thiết về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và quốc tếnhằm nâng cao hiểu biết và tăng cường nhận thức chính trị cho TSV.

3. Giúp TSV hiểu rõ được quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua việcphổ biến các quy chế, quy định về công tác đào tạo, công tác sinh viên, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật... Đồng thời, giới thiệu các đơn vị chức năng, đoàn thể trong trường nhằm đáp ứng sự phát triển toàn diện của TSV.

4. Trang bị cho TSV các phương pháp, kỹ năng cơ bản để phục vụ việc học tập hiệu quả tại Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN.

5. Tổ chức cho các Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Chi bộ Sinh viên gặp gỡ và hướng dẫn cho tân sinh viên các công tác liên quan của từng đơn vị.

6. Yêu cầu việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân–Sinh viên” năm học 2021-2022 được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.

 

II. NỘI DUNG (Chi tiết trong phần Phụ lục)

            Module 1:

Chuyên đề 1: Chào mừng TSV – Giới thiệu về ĐH Đà Nẵng và Trường ĐH Kinh tế

Chuyên đề 2: Công tác sinh viên

Chuyên đề 3: Các chính sách –  Hướng dẫn liên quan đến sinh viên

Chuyên đề 4: Các quy định, quy chế

     Module 2:

Chuyên đề 5: Quy chế đào tạo

Chuyên đề 6: Giới thiệu và hướng dẫn kỹ năng

Chuyên đề 7: Công tác Đoàn – Hội, công tác phát triển Đảng

     Module 3:

Chuyên đề 8: Tình hình KT-XH và chủ quyền Việt Nam

Chuyên đề 9: Quy định pháp luật liên quan tới sinh viên

Chuyên đề 10: Quy định pháp luật liên quan tới sinh viên

     Module 4: Khoa gặp mặt TSV

       

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

(Chi tiết trong Phụ lục đính kèm)

 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC

- Các đơn vị:Thực hiện phân công theo lịch ở phần Phụ lục.

- Các khoa: chủ động liên hệ sinh viên theo danh sách Phòng CTSV cung cấp và phương thức dạy trực tuyến trong buổi gặp mặt TSV (M4).

- Phòng Cơ sở vật chất: Chuẩn bị cơ sở vật chất ở Hội trường A, hệ thống âm thanh, khẩu hiệu, bảng thuyết trình, máy chiếu, bàn ghế theo số lượng sinh viên.

- Phòng Công tác sinh viên: Chuẩn bị nội dung chương trình, lập kế hoạch quản lý lớp học; gửi danh sách sinh viên nhập học cho Khoa; Dự trù kinh phí; Cử cán bộ theo dõi, quản lý lớp học.

- Trung tâm CNTT&TT:cử cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp dữ liệu sinh viên nhập học và thực hiện video Chuyên đề 1.

                                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng;

- Ban CTHSSV ĐHĐN;                                                      (Đã ký)

- Các đơn vị trong trường ;

- Báo cáo viên;

- Lưu VT, P.CTSV.