DHKT

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Tú

21/09/2021

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Tú

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Tú

2. Tên đề tài luận án: Chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3. Ngành: Kế toán; Mã số: 62.34.03.01

4. Người hướng dẫn khoa học:      1. PGS.TS Nguyễn Công Phương;

                                                           2. PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên.

5. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

6. Những đóng góp mới của luận án

Đóng góp về mặt học thuật

Xét về khía cạnh học thuật, kết quả của công trình nghiên cứu đóng góp vào cơ sở lý thuyết cũng như kiểm nghiệm nghiên cứu về chủ đề chất lượng lợi nhuận qua các điểm sau:

Thứ nhất, thông qua đánh giá chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết lần đầu tiên trên sở giao dịch chứng khoán, nghiên cứu bổ sung thêm kiến thức thông qua việc cung cấp bằng chứng về hành vi báo cáo lợi nhuận cơ hội của các công ty này ở một thị trường mới nổi.

Thứ hai, nghiên cứu trên kích thước mẫu lớn, trong nhiều năm cung cấp bằng chứng thuyết phục hơn về chủ đề này ở Việt Nam. Mặt khác, việc bổ sung nhân tố “giới hạn tài chính” làm cho kết quả nghiên cứu đưa ra được bằng chứng có giá trị mới ảnh hưởng của nhân tố này đến chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết lần đầu tiên ở Việt Nam. Điều này mở ra cơ hội cho việc sử dụng nhân tố này trong các nghiên cứu trong tương lai.

Đóng góp về mặt thực tiễn

Xét về khía cạnh thực tiễn, kết quả từ công trình nghiên cứu sẽ đưa ra một số gợi ý về chính sách và chiến lược đối với các đối tượng sử dụng thông tin liên quan đến chất lượng lợi nhuận của công ty thông qua các điểm sau:

Thứ nhất, kết quả đánh giá về chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ giúp nhà đầu tư, chủ sở hữu, và chủ nợ có đánh giá thận trọng hơn trong việc đưa ra quyết định đầu tư, quyết định tài chính. Bên cạnh đó, đánh giá về chất lượng lợi nhuận công ty cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý có liên quan xem xét để tăng cường quản lý hoạt động niêm yết lần đầu của các công ty để bảo vệ nhà đầu tư.

Thứ hai, kết quả đánh giá các nhân tố tác động đến chất lượng lợi nhuận của công ty niêm yết lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam cung cấp cho nhà đầu tư, công ty kiểm toán, chủ nợ, chủ sở hữu, và chính phủ những yếu tố quan trọng được xem như là dấu hiệu của chất lượng lợi nhuận kém để theo dõi và đánh giá sát sao.

Thứ ba, đối với riêng nhà nghiên cứu thì kết quả của công trình này sẽ là cơ sở tham khảo cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn về chất lượng lợi nhuận. Các nhà nghiên cứu có thể mở rộng công trình này bằng việc đánh giá nhiều nhân tố tác động hơn, sử dụng các biến đại diện khác cho các nhân tố nghiên cứu trong bài, hoặc áp dụng các kỹ thuật ước lượng khác giúp cải thiện kết quả nghiên cứu.

7. Thời gian, địa điểm đánh giá luận án: Sẽ công bố sau

8. Nội dung luận án: https://drive.google.com/file/d/152J7aJKh5hZdiW_8AccjoBvZwOwrKgKU/view?usp=sharing