DHKT

Thông báo: Đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở do Trường ĐHKT quản lý năm học 2021-2022

30/09/2021

Căn cứ kế hoạch khoa học & công nghệ hằng năm của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các Đơn vị và Quý Thầy/Cô trong toàn Trường tham gia đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý và triển khai thực hiện trong năm học 2021-2022 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký

Một bộ hồ sơ đăng ký đề xuất đề tài đầy đủ gồm các mục sau:

-  Phiếu đề xuất đề tài (mẫu T1)

- Thuyết minh đề tài (mẫu T6). Cơ sở xây dựng kinh phí đề tài khoa học cấp cơ sở theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 của Nhà trường và các quy định hiện hành.

- Tiềm lực khoa học của cá nhân/nhóm đăng ký tham gia đề tài (mẫu T7)

2. Số lượng hồ sơ nộp

08 bộ bản in (07 bộ đóng thành tập theo thứ tự Phiếu đề xuất – Thuyết  minh – Tiềm lực khoa học và 01 bộ để rời).

 - Yêu cầu hồ sơ nộp phải được thông qua Đơn vị quản lý và có chữ ký xác nhận của Lãnh đạo Đơn vị.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ, ngày 29/10/2021 (Thứ Sáu).

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Bản in nộp tại phòng KH&HTQT, Phòng 302, Khu Nhà đa năng.

Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.

- Khai báo đăng ký tại phần mềm quản lý khoa học (Mục Đề xuất đề tài): https://khoahoc.due.udn.vn/

5. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài: Từ tháng 1/2022 - đến tháng 12/2022.

 Mời Quý Thầy/Cô xem file đính kèm tại đây.
             
           Trân trọng./.