DHKT

Thông báo về Chương trình và Hướng dẫn học “Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa”, dành cho sinh viên khóa 47K Đợt 1, tuyển sinh năm 2021

09/09/2021

      Căn cứ Kế hoạch số 970/KH-ĐHKT ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng về Kế hoạch triển khai “Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa” dành cho sinh viên khóa 47K. Nhà trường thông báo nội dung và lịch học các chuyên đề Chương trình “Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóacụ thể như sau: 

       1. Chương trình và Hướng dẫn học “Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên Đầu khóa”, dành cho sinh viên khóa 47K - Đợt 1, tuyển sinh năm 2021. Xem chi tiết tại đây.

       2. Danh sách phân nhóm sinh viên học tập. Xem chi tiết tại đây.

        Phòng CTSV