DHKT

V/v xét khen thưởng trong hoạt động khoa học Tp. Đà Nẵng năm 2021

27/08/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 71/TB-SKHCN của Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học Tp. Đà Nẵng, căn cứ theo Quy định khen thưởng được ban hành theo Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội Đồng Nhân Dân thành phố Đà Nẵng.

Phòng KH&HTQT kính thông báo đến Quý Thầy/ Cô về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng như sau:

1.    Đối tượng được xét khen thưởng: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong các hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị quyết.

2.    Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết.

Đối với nhóm các công trình KH&CN, Quý Thầy/ Cô tham khảo thêm hướng dẫn đánh giá hiệu quả ứng dụng công trình tại Hướng dẫn 01/HD-SKHCN.

Đối với nhóm bài báo khoa học, Quý Thầy/ Cô tham khảo thêm hướng dẫn đánh giá bài báo khoa học tại Hướng dẫn 02/HD-SKHCN.

3.     Hồ sơ xét khen thưởng:

Đối với nhóm các công trình KH&CN:


Đối với nhóm các bài báo khoa học:


Nội dung tài liệu minh chứng, Quý Thầy/ Cô vui lòng xem tại khoản 3, điều 6 Nghị quyết.

4.      Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ:  

Thời hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 01/10/2021

Địa điểm tiếp nhận:


  • Bản cứng hồ sơ gửi về Phòng KH&HTQT (CV Hà Nguyễn Phương Linh), Tầng 3, Tòa nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế;
  • Bản mềm hồ sơ gửi về Phòng KH&HTQT qua email khoahoc@due.edu.vn.

Trân trọng./.

P. KH&HTQT