DHKT

Thông báo về học bổng của Cựu sinh viên Khóa 85K

24/06/2019

         ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:  604 /TB-ĐHKT                            Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc xét học bổng của Hội cựu sinh viên khóa 85K

 


Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.

 

     Nhằm chia sẻ, tiếp sức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện, Hội cựu sinh viên khóa 85K Trường Đại học Kinh tế sẽ tặng 10 suất học bổng. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo chương trình xét cấp học bổng như sau:

1. Trị giá học bổng: mỗi suất học bổng 3.000.000đồng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn:

Sinh viên đăng ký xét học bổng phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

    - Dành cho sinh viên hệ chính quy các khóa ;

    -  Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện đạt loại khá trở và có hoàn cảnh khó khăn;

    - Tích cực tham gia các hoạt động chung của trường, cộng đồng và xã hội;

    - Sinh viên chưa nhận học bổng của doanh nghiệp năm học 2018-2019.

3. Thời gian và thủ tục cấp học bổng:

2.1 Hồ sơ đăng ký bao gồm:

    - Đơn xin cấp học bổng ( theo mẫu tại đây:   https://due.udn.vn/vi-vn/phongctsv/phongctsvds/cid/536 )

    - Bảng điểm tích lũy đến thời điểm hiện tại;

    - Bản sao sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận có hoàn cảnh khó khăn (nếu có)

    - Các minh chứng tham gia các hoạt động xã hội (nếu có).

2.2 Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/7/2019 đến ngày 10/7/2019.

4. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế.

5. Kết quả xét cấp học bổng: thông báo trên trang web của Trường.

    Nhận được Công văn này, kính đề nghị các đơn vị  thông báo cho sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Công tác sinh viên. Mọi trường hợp chậm trễ và thiếu sót về hồ sơ, không đúng quy định sẽ không được xem xét.

Trân trọng.

                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nơi nhận:                                                                                              

- Như trêni;

- Lưu VT, P. CTSV.                                             


porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd