DHKT

Thông báo mượn, trả sách Giáo trình tại khu C

03/09/2017

Từ ngày 05/09/2017 Thư viện sẽ phục vụ việc mượn, trả sách Giáo trình tại khu C cho sinh viên trong năm học 2017-2018. 
       

Sinh viên khóa 43K khi đi mượn sách đem theo chứng minh nhân dân (CMND) và mã sinh viên (Danh sách mã sinh viên được dán trước kho Giáo trình).