DHKT

Luật khiếu nại tố cáo

 • Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ công chức, viên chức và người lao động

    23/09/2015

  Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ công chức, viên chức và người lao động ban hành ngày 17/09/2015

 • NGHỊ ĐỊNH Số: 75/2012/NĐ-CP

    14/04/2015

  QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHIẾU NẠI
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
  Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ;
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại,

 • NGHỊ ĐỊNH 76 CP 2012

    14/04/2015

  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;
  Căn cứ Luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  Theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ;
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo,

 • LUẬT TỐ CÁO

    06/04/2015

  Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo.

 • ĐƠN TỐ CAO

    06/04/2015

1