DHKT

Thông báo về việc tham gia giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018"

18/05/2018

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học” (sau đây gọi là Giải thưởng);

Thực hiện công văn số 301/KH-BGD ĐT ngày 11 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng năm 2018, Nhà trường thông báo đến các Đơn vị và toàn thể giảng viên trẻ (dưới 35 tuổi) tham gia xét tặng Giải thưởng năm 2018. 

Toàn văn thông báo vui lòng download tại đây

Các biểu mẫu đính kèm theo thông báo download tại đây

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn