DHKT

V/v sử dụng tài khoản & yêu cầu truy xuất dữ liệu từ FiinPro (Stoxplus cũ)

13/08/2021
Kính gửi Quý Thầy Cô.

FiinPro Platform v2.0 của Fiin Group (trước đây là Công ty Stoxplus) là công cụ thiết yếu để tìm hiểu và tiếp cận thị trường tài chính Việt Nam, cung cấp dữ liệu và nguồn thông tin toàn diện về hơn 800 doanh nghiệp niêm yết và 1200 doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết.  
Từ tháng 1/2018, Nhà trường đã có tài khoản sử dụng Fiin Pro V2.0 đặt tại Phòng Nghiên cứu (Tầng 4 - Thư viện). Hàng tháng, Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các đề nghị truy xuất cơ sở dữ liệu cần thiết của Quý Thầy Cô để phục vụ cho đề tài NCKH, hướng dẫn sinh viên, học viên cao học và NCS.... và gửi Fiin Group, bộ phận Data tìm kiếm và cung cấp theo yêu cầu. 
Thầy Cô có nhu cầu sử dụng cơ sở dữ liệu và truy xuất dữ liệu FiinPro, kính đề nghị Quý Thầy Cô vui lòng khai thác trực tiếp tại Phòng Nghiên cứu hoặc gửi yêu cầu truy xuất dữ liệu theo mẫu http://bit.ly/2Dvxd2Y đến email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 13/08/2021. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp và gửi yêu cầu dữ liệu đến bộ phận Account và Data của FiinGroup trước ngày 12/5/2021.
Các thông báo & hướng dẫn khai thác dữ liệu của FiinPro (Stoxplus cũ): tại đây.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn