DHKT

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Kính gửi:      - Các Khoa, Đơn vị trong Trường;

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

           Theo Quy định về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy và Kế hoạch năm học 2024-2025, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2024 – 2025 đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

BƯỚC 1. ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Từ 09h00 ngày 10/6 đến 16h00 ngày 12/6/2024: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân thực hiện việc đăng ký thực tập tốt nghiệp trực tuyến ở mục Đăng ký học trên trang web http://due.udn.vn.  

Sinh viên lựa chọn hình thức đăng ký thực tập đảm bảo các điều kiện sau và các điều kiện bổ sung của ngành (nếu có):

TT

Hình thức thực tập

Điều kiện

1

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Còn tối đa 4 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp

2

Khóa luận tốt nghiệp

+ Còn tối đa 2 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp

+ Điểm trung bình chung tích lũytừ 3,0 trở lêntại thời điểm đăng ký.

+ Đã học học phầnPhương pháp Nghiên cứu khoa học

3

Đề án tốt nghiệp*

Còn tối đa 2 học phần chưa học và các học phần chưa học này không thuộc danh mục các học phần phải học trước khi đăng ký thực tập tốt nghiệp

Chương trình đào tạo đặc thù các ngành: Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Quản trị khách sạn, Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử.

BƯỚC 2. KIỂM TRA KẾT QUẢ XÉT CHỌN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Kết thúc thời gian đăng ký của sinh viên, đại diện các Khoa (Bộ môn) đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo của Trường để xét duyệt sinh viên được làm Khóa luận tốt nghiệp (số lượng không quá 10% tổng số sinh viên của chuyên ngành đối với chương trình đại trà và thỏa mãn các yêu cầu về chuyên môn theo quy định của Khoa (Bộ môn) (nếu có)).

Từ ngày 17/6 đến ngày 19/6/2024: Những sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống để xem kết quả xét chọn làm Khóa luận tốt nghiệp. Những sinh viên không được Khoa xét chọn làm khóa luận sẽ được chuyển qua học phần Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoặc Đề án tốt nghiệp (đối với các chương trình đào tạo đặc thù).

BƯỚC 3. ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG

Theo thông báo đăng ký học học kỳ I năm học 2024-2025 đối với sinh viên Hệ chính quy, sinh viên thực hiện đăng ký học bổ sung nếu cần. Việc đăng ký học bổ sung phải đảm bảo tổng số tín chỉ đăng ký học tối đa trong học kỳ là 16 tín chỉ, kể cả học phần thực tập tốt nghiệp.

BƯỚC 4. PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Các Khoa lập kế hoạch thực tập tốt nghiệp (theo mẫu) và phổ biến kế hoạch thực tập cho sinh viên trước ngày 12/8/2024. Sinh viên theo dõi thông báo và tham gia buổi phổ biến này để nắm được các qui định và yêu cầu của Khoa đối với việc thực tập tốt nghiệp.

BƯỚC 5. NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU

Từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2024: Theo thông báo cụ thể về thời gian của các Khoa, sinh viên liên hệ với Khoa để nhận Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp.

BƯỚC 6. CẬP NHẬT TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Sau khi liên hệ được đơn vị thực tập, sinh viên cập nhật tên đơn vị thực tập theo yêu cầu của Khoa quản lý chuyên ngành trước ngày 16/8/2024.

BƯỚC 7. ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN

Những sinh viên có nhu cầu điều chỉnh đơn vị thực tập hoặc đề nghị được cấp Giấy xác nhận của Nhà trường về việc giao sinh viên về đơn vị thực tập liên hệ trực tiếp với các Khoa để được giải quyết.

BƯỚC 8. PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP

Khoa gửi danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập về Phòng Đào tạo trước ngày 02/9/2024 để trình Ban Giám hiệu ra Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp.

Kế hoạch này áp dụng cho cả sinh viên đăng ký thực tập chuyên ngành thứ hai.

Đề nghị các Khoa và sinh viên các lớp hệ chính quy nghiên cứu kỹ Quy định đăng ký thực tập tốt nghiệp, Quy chế đào tạo đại học hiện hành và thực hiện việc đăng ký thực tập tốt nghiệp theo đúng thời gian quy định.

           Trân trọng!