DHKT

Khoa Thống kê - Tin học tuyển dụng giảng viên 2019

08/04/2019

Do qui mô đào tạo của khoa ngày càng tăng, nhu cầu nguồn nhân lực của khoa vì thế không ngừng tăng lên. Được sự cho phép của lãnh đạo trường Đại học Kinh tế, khoa Thống kê Tin học tuyển dụng giảng viên cho các bộ môn trong năm 2019 như sau:.

  • Bộ môn Thống kê: 1 giảng viên
  • Bộ môn Tin học Quản lý: 4 giảng viên

Thông tin chi tiết vui lòng truy cập vào link dưới đây:

https://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/9695/bid/456