DHKT

Tổng cục Thống kê điều tra doanh nghiệp hàng năm

27/03/2024

Ngày 1/4 hàng năm, Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp. Cuộc điều tra được tiến hành nhằm thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương.

Số liệu thu thập từ điều tra được sử dụng để tính một số chỉ tiêu quan trọng như: Chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2023, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế. Kết quả từ điều tra doanh nghiệp năm 2024 được dùng để biên soạn "Sách trắng doanh nghiệp năm 2024" và “Sách trắng hợp tác xã năm 2024”; Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp; Và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.


Cơ hội của sinh viên ngành Thống kê Kinh tế khi tham gia điều tra

Hàng năm sinh viên ngành thống kê có cơ hội tham gia với tổng cục thống kê điều tra doanh nghiệp. Việc tham gia điều tra doanh nghiệp mang lại nhiều cơ hội cho sinh viên. Dưới đây là một số cơ hội mà sinh viên có thể nhận được:

- Áp dụng kiến thức thống kê: Sinh viên sẽ có cơ hội áp dụng những kiến thức thống kê mà họ học được vào thực tế, từ việc thiết kế mẫu điều tra đến phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả.

- Tăng cường kỹ năng làm việc nhóm: Tham gia vào các dự án điều tra làm việc trong nhóm là một cơ hội tuyệt vời để sinh viên phát triển kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, và quản lý thời gian.

- Xây dựng mạng lưới: Sinh viên sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm việc với các chuyên gia từ các tổ chức và doanh nghiệp khác nhau, từ đó mở rộng mạng lưới quan hệ và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

- Đóng góp vào cộng đồng: Tham gia vào các cuộc điều tra doanh nghiệp cũng là cách để sinh viên đóng góp vào việc thu thập thông tin cần thiết để đưa ra các quyết định quan trọng trong cộng đồng kinh doanh và xã hội.