DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • Đề tài cấp Cơ sở

  1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa tính dân tộc và tính tộc người của văn hoá nghệ thuật. Chủ nhiệm: Lê Hữu Ái. Mã số: T1999. Năm: 1999.

  2. Mặt trận dân tộc thống nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1941 đến năm 1945, chủ trì, Năm 2000.

  3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và vấn đề giữ gìn những giá trị đạo đức truyền thống, Chủ nhiệm: Lê Thị Tuyết Ba, 2000.

  4. Dân tộc và vấn đề bản sắc dân tộc trong điều kiện hiện, Chủ nhiệm: Lê Thị Tuyết Ba, 2006

  5. Các giải pháp đảm bảo chất lượng dạy và học các môn Lý luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng hiện nay. Chủ nhiệm: PGS,TS. Lê Hữu Ái. Thành viên: TS. Trần Hồng Lưu, ThS. Lê Đức Tâm, ThS.Lưu Thị Mai Thanh, NCS, Lâm Bá Hòa. Mã số: DD2012- 04- 09. Năm: 2012. (11/01/2013)

  6. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Cấp Đại học Đà Nẵng, 2014. Mã số:  Đ 2013 – 04 – 35 – BS, Năm 2014.