DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • NHỮNG CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

  1.  Tìm hiểu tư tưởng văn hóa nghệ thuật Hồ Chí Minh, Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội. Năm 1995.

  2. Tư tưng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục thanh niên hiện nay, Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 1998.

  3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hoá, nghệ thuật, Chủ biên: Lê Hữu Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Năm 2007.

  4. Ý thức đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Chủ biên: Lê Thị Tuyết Ba, Nxb. Khoa học xã hội, 2010

  5. Giáo dục đại học ở miền Bắc thời kỳ 1954 - 1975, Chủ biên: Ngô Văn Hà, NXB Chính trị Quốc gia, 2010.

  6. Triết học (Dùng cho đào tạo Sau đại học không chuyên ngành Triết học), Chủ biên: Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2010.

  7. Nghiên cứu lịch sử chính trị và liên hệ kinh tế-xã hội, Chủ biên: Nguyễn Văn Hoàn, Nxb. Đà Nẵng, 2010.

  8.  Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 1975-2005, Chủ biên: Nguyễn Văn Hoàn, Nxb. Đà Nẵng, 2010.

  9. Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế-văn hóa, Chủ biên: Nguyễn Văn Hoàn, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011.

  10. Nguyễn Văn Hoàn: Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế, Chủ biên: Nguyễn Văn Hoàn, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011.

  11. Theo dòng chảy lịch sử Việt Nam, Tham gia: Nguyễn Văn Hoàn Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011.

  12. Quá trình Đảng bộ Đại học Đà Nẵng xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 2000-2009, Chủ biên: Nguyễn Văn Hoàn Nxb. Lao động, Hà Nội, 2012.

  13. William Jamses và chủ nghĩa thực dụng Mỹ, Chủ biên: Trịnh Sơn Hoan, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2012.

  14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay, Chủ biên: Ngô Văn Hà, NXB Chính trị Quốc gia, 2013.

  15. Bản chất thẩm mỹ của cái bi trong khoa học mỹ học, Chủ biên: Nguyễn Duy Cường. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Năm 2013.