DHKT

Ngoại khóa học tập năm học 2017 - 2018

04/06/2018

Khoa Kinh tế đã tổ chức thành công 3 đợt ngoại khóa học tập năm 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 41K. Đây là hoạt động giúp sinh viên có thêm nhiều kiến thức thực tiễn, ứng dụng các kiến thức đã học, đáp ứng phù hợp với công việc trong tương lai. Sau đây là một vài hình ảnh về hoạt động này.