DHKT

Các hướng đề tài nghiên cứu chuyên ngành quản lý kinh tế

18/09/2017

1. Nhóm chủ đề liên quan đến quản lý ở tầm Vĩ mô

- Quản lý phát triển kinh tế, xã hội: tăng trưởng và phát triển kinh tế; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, lĩnh vực và thành phần kinh tế…

- Quản lý phát triển vùng và địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ…

- Quản lý ngành và các phân ngành: Công nghiệp – Nông nghiệp – Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ.

- Quản lý nhà nước theo lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, hoạt động kinh tế đối ngoại…

- Quản lý, sử dụng các nguồn lực: Đất đai, lao động, vốn, tài nguyên, khoa học công nghệ….

- Quản lý các hoạt động xã hội: Xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, y tế, giáo dục…

- Môi trường kinh doanh vĩ mô cho hoạt động kinh tế

- Cơ chế quản lý và các chính sách kinh tế như: chính sách thúc đẩy phát triển ngành, lĩnh vực; chính sách thu hút nguồn lực, …

2. Nhóm chủ đề liên quan đến quản lý ở tầm Vi mô:

  - Quản lý, sử dụng các nguồn lực của 1 đơn vị: lao động, vốn, công nghệ, đất đai…

- Xây dựng, quản trị chiến lược…

- Quản lý sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng

- Hoàn thiện bộ máy quản lý các cấp...