DHKT

Bảo vệ luận văn tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng - NCS trần quốc vinh

28/12/2020

Nghiên cứu sinh Trần Quốc Vinh đã xuất sắc hoàn thành Bảo vệ luận án Tiến sĩ ngành Kinh tế phát triển cấp Đại học Đà Nẵng để hoàn thành luận án của mìn. Chương trình tiến sĩ do Khoa Kinh tế - Trường đại học Kinh tế tổ chức giảng dạy và đào tạo. Sau đây là một vài hình ảnh của buổi bảo vệ.