DHKT

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

24/06/2020

Khoa Kinh tế chúc mừng Nghiên cứu sinh Lâm Thị Mỹ Lan đã hoàn thành và bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp cơ sở. Các kết quả của đề tài khi được áp dụng trong thực tiễn có thể cải thiện và đóng góp vào trong công cuộc phát triển của đất nước.