DHKT

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Đăng Đức

22/06/2020

Khoa Kinh tế chúc mừng NCS Nguyễn Đăng Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở. Hội đồng đã diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế vào lúc 14h00 ngày 20/06/2020.