DHKT

  • HỢP TÁC TRONG NƯỚC

    Khoa Kinh doanh Quốc tế thường xuyên hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức dự án trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trên các phương diện:

    - Mời các chuyên gia đang làm việc cho các tổ chức và các doanh nghiệp tham gia giảng dạy chuyên đề, báo cáo hoạt động ngoại khóa và tập huấn kỹ năng mềm cho sinh viên. Ví dụ: Báo cáo và trao đổi về hiệp định thương mại hàng hóa trong WTO; hướng dẫn các viết CV hiệu quả và trả lời phỏng vấn thành công.

    - Phối hợp với các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu  và các doanh nghiệp vận tải giao nhận tổ chức cho sinh viên tham quan tìm hiểu thực tiễn sản xuất kinh doanh. Sinh viên được tham quan thực tế Cảng Đà Nẵng trong môn học Vận tải và bảo hiểm trong kinh doanh xuất nhập khẩu.

    - Hợp tác với các cơ quan/tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu các chủ đề hội nhập của nền kinh tế Việt Nam.  Nhiều giảng viên của Khoa đã tham gia dự án MUTRAP II (Dự án hỗ trợ thương mại đa biên Việt Nam- EU) nghiên cứu tác động của gia nhập WTO đến nền kinh tế Việt Nam và dự án chiến lược phát triển hàng xuất khẩu của Việt Nam với Bộ Công Thương.