DHKT

Khoa Kinh doanh quốc tế

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP VÀ TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO KHOA THƯƠNG MẠI

07/04/2017

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập: Huong dan trinh bay bao cao thuc tap va khoa luan tot nghiep.doc

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo:Huong dan trich dan tai lieu tham khao.doc