DHKT

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2023 CỦA KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

05/04/2023

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2023 CỦA KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Năm 2023, khoa Thương mại điện tử, trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN  tuyển sinh 03 ngành như sau:
1.Ngành: KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Mã ngành: 7340121
Tuyển sinh chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI
Chỉ tiêu: 110


Xem giới thiệu về ngành Kinh Doanh Thương Mại ở ĐÂY

2.Ngành: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Mã ngành: 7340122

Tuyển sinh chuyên ngành: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Chỉ tiêu: 135


Xem giới thiệu về ngành Thương Mại Điện Tử ở ĐÂY

3.Ngành: KHOA HỌC DỮ LIỆU
Mã ngành: 7460108

Tuyển sinh chuyên ngành: KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH
Chỉ tiêu: 90


Xem giới thiệu về ngành Khoa học dữ liệu ở ĐÂY